2 Elia Minari Attilio Bolzoni Petra Reski Luca Ponzi Giammarco Sicuro